top of page

KLACHTENprocedure

Klachtenprocedure

 

Ondanks alle zorg en aandacht die ik aan mijn diensten besteed kan het natuurlijk zijn dat je als deelnemer/ opdrachtgever niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Hieronder beschrijf ik de procedure die je kunt volgen. Ik vertrouw erop dat we er naar tevredenheid uitkomen.

 

Begripsomschrijving

Klacht:

Onder een klacht wordt verstaan: iedere melding van een deelnemer of opdrachtgever van Monique Crooij, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.

 

Klager:

Deelnemer of opdrachtgever van Monique Crooij.

 

Klachtenprocedure:

De door Monique Crooij gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten, weergegeven in dit document.

 

Klachtverantwoordelijke:

Monique Crooij

 

Klachten

 • Klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij Monique Crooij; Je kunt daarvoor gebruik maken van het klachtenformulier. Dit formulier kun je aanvragen en vervolgens sturen/mailen naar; Monique Crooij, James Wattstraat 27, 1097 DK, Amsterdam ter attentie van Monique Crooij of mailen naar contact@moniquecrooij.com. Je kunt het formulier ook hier downloaden.

 • Alle klachten dienen door beide partijen vertrouwelijk worden behandeld; De klacht wordt in behandeling genomen door de klachtverantwoordelijke. De klachtverantwoordelijke bevestigt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk aan de klager dat de klacht in behandeling is genomen.

 • Indien de klachtverantwoordelijke, na bestudering van de klacht, nadere informatie nodig heeft, dan wordt deze informatie bij de klager, de trainer of andere betrokkenen opgevraagd.

 • De klacht wordt in ieder geval binnen één maand na ontvangst afgehandeld. Indien afhandeling binnen één maand niet realistisch is, dan wordt de klager geïnformeerd over de voortgang van de procedure.

 • De klachtverantwoordelijke neemt na bestudering van het dossier contact met de klager op om tot een bevredigende oplossing te komen. Dit kan, afhankelijk van de aard van de klacht, telefonisch, schriftelijk of via e-mail geschieden.

 • Na afronding van de klacht ontvangt de klager in ieder geval een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

 • Mocht er na de uitspraak geen overeenstemming bereikt zijn, dan kan de klager een klacht indienen bij het College van Toezicht via het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP lidnummer24617 ). Een andere mogelijkheid is Monique Crooij aansprakelijk te stellen voor geleden schade (Klap, verzekerdenummer 114528 / MBO).

 • De dossiers betreffende ingediende klachten worden minimaal 24 maanden na de datum van indiening bewaard. Klachten worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

Doelstellingen

 • De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

 • Klachten van deelnemers/ opdrachtgevers van Monique Crooij binnen een redelijke termijn af te handelen.

 • Oorzaken van klachten van deelnemers/ opdrachtgevers van Monique Crooij vast te stellen en te analyseren, om zo de kwaliteit van de dienstverlening van Monique Crooij te verbeteren.

 • Behoud en verbetering van de relatie met de deelnemers/ opdrachtgevers van Monique Crooij door een juiste en constructieve afhandeling van de klacht.

bottom of page