top of page

ALGEMENEvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Monique Crooij

 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten afkomstig van Monique Crooij, alsmede op alle overeenkomsten tussen Monique Crooij en deelnemers/ werkgevers van deelnemers/ organisaties betreffende het verzorgen van training, coaching en yoga.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Monique Crooij.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht

De overeenkomst tussen Monique Crooij en de deelnemer/ de werkgever van de deelnemer/ de organisatie komt tot stand door het retourneren van het inschrijfformulier/ de ondertekende opdrachtbevestiging aan Monique Crooij door de deelnemer/ de werkgever van de deelnemer/ de organisatie.

 

Artikel 3: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever

3.1 De deelnemer van een training/ de werkgever van de deelnemer/ de organisatie heeft het recht (deelname aan) een training telefonisch te annuleren of per aangetekend verzonden brief.

3.2 Annulering door de deelnemer/ de werkgever van de deelnemer/ de organisatie kan tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.

3.3 Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste trainingsdag is de deelnemer/ de werkgever van de deelnemer/ de organisatie verplicht 50% van het cursusgeld te vergoeden. Bij annulering korter dan twee weken is de deelnemer/ de werkgever van de deelnemer/ de organisatie verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

3.4 In geval de deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft hij geen recht op enige terugbetaling.

3.5 Na inschrijving heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd, ook wanneer de werkgever betaalt. Binnen 14 dagen kan de inschrijving zonder opgaaf van redenen door de deelnemer ingetrokken worden. Voor organisaties geldt geen bedenktijd.

 

Artikel 4: Annulering door Monique Crooij

Monique Crooij heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer/ de werkgever van de deelnemer/ de organisatie recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Monique Crooij betaalde bedrag.

 

 

Artikel 5: Betaling

Monique Crooij brengt de door de deelnemer/ de werkgever van de deelnemer/ de organisatie verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.

De deelnemer/ de werkgever van de deelnemer dient het verschuldigde bedrag te voldoen vier weken voor aanvang van de open training.

In geval van een in-company traject geschiedt facturering na afloop van de training, of na de eerste bijeenkomst wanneer het traject uit meerdere modules bestaat. De betalingstermijn is 14 dagen.

 

Artikel 6: Auteursrecht

Het auteursrecht op door Monique Crooij geschreven materiaal berust bij Monique Crooij tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Monique Crooij mogen geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Monique Crooij spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

7.2 Monique Crooij is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door Monique Crooij geleverde diensten.

7.3 Monique Crooij is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Monique Crooij voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

7.4 Bij uitvoering van de opdracht is Monique Crooij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Monique Crooij en een opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

bottom of page